Grains Heatmap

ZRU8
Rough Rice
+1.23%
ZCU8
Corn
-0.14%
ZSU8
Soybeans
-0.92%
ZLU8
Soybean Oil
-1.49%
ZMU8
Soybean Meal
-1.61%
ZWU8
Wheat
-1.98%
ZOU8
Oats
-3.07%

-3.07% 
                             
 +1.23%